Statut Stowarzyszenia

 
 
Statut Stowarzyszenia Zielona Energia Miękini
 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
Stowarzyszenie Zielona Energia Miękini, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miękinia, gmina Krzeszowice.
 
§ 3
1.     Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2.     Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 
§ 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Pracownikiem może być także członek Stowarzyszenia.
 
 
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
 
§ 7
1.     Główne cele stowarzyszenia to:
a.     prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
b.     działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
c.     działalność charytatywna.
 
2.     Stowarzyszenie może prowadzić również działalność w zakresie:
a.     pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b.     wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
c.     udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
d.     działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e.     podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f.      działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
g.     działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
h.     ochrony i promocji zdrowia,
i.      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
j.      promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
k.     działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
l.      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m.   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
n.     działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
o.     nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
p.     działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
q.     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
r.      ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
s.     turystyki i krajoznawstwa;
t.      porządku i bezpieczeństwa publicznego;
u.     obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
v.     upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
w.   udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
x.     ratownictwa i ochrony ludności;
y.     pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
z.     upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
aa.  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
bb. promocji i organizacji wolontariatu;
cc.   pomocy Polonii i Polakom za granicą;
dd. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
ee.  działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);
ff.    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
gg.  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
hh. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
ii.     rewitalizacji;
jj)     działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a w/w ustawy.
 
§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.     organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych (m.in. koncertów, przeglądów filmów, wieczorków autorskich, wystaw, festiwali teatralnych),
b.     podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej,
c.     działalność wydawniczą w postaci publikacji opracowań, periodyków, książek, informatorów, stron internetowych i innych materiałów dot. tematyki działalności Stowarzyszenia,
d.     współpracę i wspieranie innych podmiotów organizacyjnych oraz osób indywidualnych działających w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
e.     współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami społecznymi;
f.      podejmowanie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
g.     przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną;
h.     organizowanie koncertów, gal i imprez w tym charytatywnych i sportowych;
i.      współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi;
j.      prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych;
k.     pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
l.      organizację konkursów, seminariów, szkoleń, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych,
m.   organizowanie imprez sportowych,
n.     prowadzenie strony internetowej oraz promocja działań Stowarzyszenia w mediach społecznościowych,
o.     prowadzenie punktu informacji turystycznej,
p.     prowadzenie działalności naukowej, w tym zbieranie, opracowywanie i publikację materiałów historycznych,
q.     organizowanie zbiórek publicznych,
r.      organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych,
s.     świadczenie pomocy w tym organizacyjnej i księgowej innym organizacjom pozarządowym,
t.      rewitalizację lokalnych obiektów historycznych,
u.     inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 
2.     Działalność wskazana w punkcie pierwszym prowadzona jest w sferze zadań publicznych i może być prowadzona jako odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa.
3.     Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7, które są celami pożytku publicznego.
4.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5.     Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczany wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 7 Statutu, tj. na realizację celów pożytku publicznego.
6.     Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
 
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a.     zwyczajnych,
b.     wspierających,
c.     honorowych.
 
§ 10
1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i posiada rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 
§ 11
1.     Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2.     Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 
§ 12
1.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2.     Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a.     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b.     korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c.     udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 
§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a.     brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b.     uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c.     przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d.     regularnego opłacania składek.
 
§ 15
1.     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2.     Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3.     Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§ 16
1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.     dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b.     wykluczenia przez Zarząd:
–      z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwa lata,
–      z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
–      ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c.     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d.     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2.     Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a.     Walne Zebranie Członków,
b.     Zarząd,
c.     Komisja Rewizyjna.
 
§ 18
1.     Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2.     W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 
§ 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 21
1.     Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.     Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.     Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4.     Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a.     z własnej inicjatywy,
b.     na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c.     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.     Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a.     określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.     uchwalanie zmian statutu,
c.     wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
e.     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f.      podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 
Zarząd
 
§ 23
1.     Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.     Zarząd składa się z od 2 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa wybieranych na pierwszym posiedzeniu.
3.     Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4.     Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a.     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b.     realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c.     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d.     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f.      przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g.     zwoływanie Walnego Zebrania,
h.     ustalanie wysokości składek członkowskich.
 
§ 25
1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2.     Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.     Posiedzenia Zarządu zwołuje się zawiadamiając członków zarządu w sposób uzgodniony i akceptowany przez wszystkich członków zarządu, na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
6.     Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności prezesa Zarządu przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
7.     Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie oraz przewodniczący posiedzenia Zarządu. Do protokołu dołącza się listę obecności.
8.     Zarząd Stowarzyszenia może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.
 
§ 26
1.     Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
2.     Jeżeli jednak przed załatwieniem spraw nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3.     Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić przyjęty przez niego regulamin.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 27
1.     Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób.
3.     Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
4.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.     kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b.     ocena pracy Zarządu,
c.     zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
d.     wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
e.     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
f.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie.
 
§ 29
1.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2.     Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub dwóch członków komisji działających łącznie.
3.     Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się zawiadamiając członków Komisji  Rewizyjnej w sposób uzgodniony i akceptowany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
6.     Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku jego nieobecności, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej.
7.     Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia i osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie. Do protokołu dołącza się listę obecności.
8.     Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści uchwały.
9.     Szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej może określić przyjęty przez nią regulamin.
 
 
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 30
1.     Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a.     składki członkowskie,
b.     darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c.     dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d.     dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej,
e.     odpisy na 1% podatku dochodowego osób fizycznych.
2.     Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.     Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.     Zabrana się:
a.     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.     przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.     wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d.     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
 
Sposób reprezentacji
 
§ 31
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe


§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 
§ 33
1.     Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 16 kwietnia 2021r.
 
 

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content