UCHWAŁY RADY MIASTA W KRZESZOWICACH

UCHWAŁA NR XVI/186/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krzeszowice
i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XVI/185/2019 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice

Uchwała Nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ( tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2018 r. poz. 4727, zmiany Dz. U. Woj. Małopolskiego 2019 r. poz. 4996)

Uchwała Nr XLIV/572/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice

Uchwała Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Uchwała Nr XXXIII/404/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content