Statut sołectwa

 

UCHWAŁA NR XXXVII/415/2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miękinia
 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Krzeszowicach uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.  Uchwala się Statut Sołectwa Miękinia w gminie Krzeszowice, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Granice i położenie Sołectwa Miękinia w gminie Krzeszowice określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2.

Postanowienia § 17 ust. 3 oraz § 20 ust. 1 statutu mają zastosowanie do trwającej obecnie kadencji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.
 
§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVIII/395/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miękinia.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Kazimierz Stryczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/415/2021

Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

STATUT SOŁECTWA MIĘKINIA

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.  Sołectwo Miękinia jest Jednostką Pomocniczą Gminy Krzeszowice.

2.  Sołectwo Miękinia obejmuje obszar o powierzchni 556,1 ha.

3.  Granice i położenie Sołectwa Miękinia w Gminie Krzeszowice określa mapa, stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2.

1.  Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Miękinia, w tym:

1)  sprawy wymienione w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o funduszu sołeckim;

2)  kompetencje organów Sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;

3)  kompetencje organów Sołectwa w sprawach finansowych;

4)  kompetencje Sołtysa Sołectwa Miękinia.

2.  Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa dalej o:

1)  Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzeszowice;

2)  Sołectwie – należy przez to rozumieć Sołectwo Miękinia w Gminie Krzeszowice;

3)  Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Krzeszowice;

4)  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Krzeszowicach;

5)  Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Krzeszowice;

6)  Sołtysie – należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Miękinia w Gminie Krzeszowice;

7)  Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Miękinia w Gminie Krzeszowice,

8)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Krzeszowicach.

 

Rozdział 2.

Zadania sołectwa i sposób ich realizacji

§ 3.

Zadaniem Sołectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji zadań, które służą poprawie warunków życia i są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice.

§ 4.

Do zadań Sołectwa należy:

1)  współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa;

2)  reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy;

3)  tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców Sołectwa;

4)  zgłaszanie do organów Gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:

a) dróg, ulic, mostów i przystanków komunikacji publicznej,

b) wodociągów,  kanalizacji,  oczyszczalni  ścieków   komunalnych,  a także  sieci   cieplnej,  energetycznej i  gazowej,

c)  obiektów edukacyjnych, turystycznych, sportowych i wypoczynkowych,

d)  obiektów zabytkowych;

5)  zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

a)  współdziałania z policją, strażą miejską oraz strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Sołectwa,

b)  współpracy z organizacjami i instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy,

c)  ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,

d)  konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady,

e)  polityki społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania niezbędnych form pomocy społecznej,

f)  organizacji i godzin pracy zakładów użyteczności publicznej w sposób odpowiadający potrzebom mieszkańców Sołectwa;

6)  gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego,

7)  dysponowanie środkami finansowymi w zakresie określonym w Statucie Gminy,

8)  dbanie o porządek i czystość na obszarze Sołectwa,

9)  wyrażanie, na wniosek Rady lub Burmistrza opinii, w szczególności w sprawach dotyczących:

a)  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym obszaru Sołectwa,

b)  zmian Statutu Gminy,

c)  zmian Statutu Sołectwa,

d)  przepisów porządkowych,

e)  określania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na obszarze Sołectwa,

f)  obiektów edukacyjnych na obszarze Gminy,

g)  zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie Sołectwa,

h) nadania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników.

§ 5.

Zadania, określone w § 4, Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1)  podejmowanie uchwał przez Zebranie Wiejskie;

2)  uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

3)  przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

4)  współpracę mieszkańców Sołectwa z radnymi oraz z Burmistrzem;

5)  zgłaszanie wniosków do komisji Rady;

6)  współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy. 

 

Rozdział 3.

Organy Sołectwa i Rada Sołecka

§ 6.

1.  Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie, zwane w dalszej treści niniejszego Statutu Zebraniem.

2.  Organem wykonawczym jest Sołtys.

3.  Działalność Sołectwa wspomaga Rada Sołecka, jako organ opiniodawczo – doradczy Sołtysa.

§ 7.

1.  Zebranie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)  Rady Sołeckiej,

2)  co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania,

3)  Rady,

4)  Burmistrza.

2.  W przypadku gdy Sołtys odmówi zwołania Zebrania lub gdy jego mandat wygaśnie z przyczyn określonych w § 33 ust. 1, Zebranie to zwołuje Burmistrz i mu przewodniczy.

§ 8.

1.  Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2.  W Zebraniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa, a także inne osoby, jednakże prawo do głosowania przy podejmowaniu uchwał mają tylko stali mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do głosowania.

3.  Przewodniczącym Zebrania jest Sołtys, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Sołtysa – członek Rady Sołeckiej lub inna osoba wybrana przez uczestników Zebrania.

§ 9.

1.  Radę Sołecką zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2.  Radą Sołecką kieruje Sołtys, jako Przewodniczący Rady.

§  10.

1.  O terminie i miejscu Zebrania informuje się co najmniej na siedem dni wcześniej, w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja zawiera proponowany porządek obrad. Termin Zebrania należy uzgodnić z Burmistrzem.

2.  W przypadkach szczególnych i nie cierpiących zwłoki zebranie może być zwołane co najmniej na trzy dni wcześniej z podaniem uzasadnienia w treści ogłoszenia o Zebraniu.

3.  O terminie i miejscu Zebrania Sołtys informuje Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza.

§  11.

1.  Zebranie jest ważne, gdy uczestniczą w nim mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania, w liczbie 50 mieszkańców Sołectwa.

2. Przepisu wymienionego w ust. 1 nie stosuje się, gdy Zebranie odbywa się w drugim terminie. Zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu, 15 minut później do wyznaczonego w ogłoszonym terminie i jest ważne bez względu na liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania uczestniczących w Zebraniu.

3. Ewentualność drugiego terminu, jako przesłanki ważności zebrania i podjętych uchwał, podaje się w zawiadomieniach o tym Zebraniu.

 § 12.

1.  Do zadań Zebrania w należy w szczególności:

a) podejmowanie uchwał związanych z podziałem środków pozostawionych do dyspozycji Sołectwa, w ramach budżetu Gminy, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt 13,

b)  przyjmowanie sprawozdania Sołtysa z wykonania uchwał Zebrania,

c) udział w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych dotyczących mieszkańców Sołectwa,

d)  zarządzanie składnikami mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy przekazanego na rzecz Sołectwa odrębną uchwałą,

e)  ustalanie liczby członków Rady Sołeckiej, z uwzględnieniem § 17 ustęp 1, oraz ich wybór.

2.  Zebranie opiniuje przedstawione do konsultacji przez Radę lub Burmistrza projekty uchwał, a także wydaje opinie w innych sprawach, jeżeli wynika to z odpowiednich przepisów.

§  13.

1.  Zebranie podejmuje uchwały we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach.

2.  Uchwały i wnioski Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, to znaczy liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.

3.  W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby uprawnione, obecne na Zebraniu Wiejskim. Nie dopuszcza się głosowania na podstawie pełnomocnictw.

4.  Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez protokolanta i Przewodniczącego Zebrania.

5.  Protokoły z Zebrań są jawne.

6.  Protokoły i uchwały numeruje się cyframi arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§  14.

1.  Sołtys kieruje bieżącymi sprawami Sołectwa i reprezentuje je na zewnątrz w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Gminy.

2.  Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1)  zwoływanie Zebrań,

2)  zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,

3)  realizowanie, w imieniu mieszkańców spraw publicznych, dotyczących Sołectwa,

4)  wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców Sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w Sołectwie oraz dbanie o czystość i porządek w Sołectwie,

5)  przekazywanie Burmistrzowi opinii i wniosków Zebrania w terminie 7 dni od ich podjęcia wraz z protokołem, listą obecności i podjętymi uchwałami,

6)  reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady i Burmistrza,

7)  uczestniczenie w szkoleniach i naradach sołtysów, zwoływanych przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady,

8)  wykonywanie zadań powierzonych przepisami prawa z zakresu administracji publicznej,

9)  składanie Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,

10)  bieżące informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady i zarządzeniach Burmistrza,

11)  uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych inwestycji i remontów wykonanych na terenie Sołectwa,

12)  współpraca z Urzędem i Radą oraz opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, wnioskowanych przez Urząd i Radę, 

13)  wykonywanie czynności związanych z gospodarką finansową Sołectwa, w tym w szczególności:

a) występowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, z wnioskiem do Burmistrza o dokonanie zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej odnośnie środków, które nie zostały wydatkowane na realizację danego zadania w określonej uchwale, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a) i przeznaczenie oszczędności na realizację innych zadań o podobnym charakterze,

b) występowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, z wnioskiem do Burmistrza o złożenie zmian do uchwały budżetowej Gminy, występujących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, dotyczących środków pozostałych z oszczędności na zadania uchwalone w uchwale, o której mowa w § 12 ust. lit. a),

c) dysponowanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, utworzoną w danym roku budżetowym przez Zebranie w ramach uchwały, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. a), rezerwą na nieprzewidziane wydatki określone w Statucie.

§  15.

1.  Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2.  Z tytułu pełnionej funkcji Sołtys otrzymuje dietę na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§  16.

1.  W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Sołtysa, w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, jego obowiązki pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.

2.  W przypadku niemożności wykonania obowiązków przez Sołtysa, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, Burmistrz powołuje do pełnienia obowiązków Sołtysa osobę spośród członków Rady Sołeckiej lub innych mieszkańców sołectwa.

§  17.

1.  Rada Sołecka w Sołectwie liczy od 3 do 7 członków. Liczebność Rady Sołeckiej ustala w drodze uchwały zebranie wiejskie.

2.  Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego działalności.

3.  Kadencja Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od daty wyboru.

4.  Po upływie kadencji Rada Sołecka pełni funkcję do dnia wyboru nowej Rady Sołeckiej.

§  18.

Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1)  wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii;

2)  występowanie do Zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;

3)  utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 19.

W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni Rady.

 

Rozdział 4.

Zasady i tryb wyborów

§  20.

1.  Kadencja Sołtysa trwa 5 lat licząc od dnia wyboru, z zastrzeżeniem § 32 ust. 5 i § 33 ust. 4. 

2.  Po upływie kadencji Sołtys pełni funkcję do dnia wyboru nowego Sołtysa.

3.  Prawo wybierania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkującym na obszarze Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

4.  Nie mają prawa wybierania osoby:

1)  ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu,

2)  pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 21.

Sołtysem oraz Członkiem Rady Sołeckiej może zostać każda osoba stale zamieszkująca na obszarze Sołectwa, posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy (wpisana do rejestru wyborców).

§  22.

1.  Wybory są równe – wyborcy mają czynne prawo wyborcze i według równych zasad wyborcy przysługuje jeden głos.

2.  Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają Sołtysa spośród nieograniczonej liczby wcześniej zgłoszonych kandydatów.

3.  Wybory są tajne – wyborcom zapewnia się możliwość korzystania z osłoniętego miejsca w czasie głosowania.

§  23.

Wybory Sołtysa w Sołectwie zarządza Burmistrz na dzień ustawowo wolny, przypadający nie później niż na 30 dni przez upływem kadencji Sołtysa, ogłaszając równocześnie kalendarz wyborczy.

§  24.

1.  W celu przeprowadzenia wyborów Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje Sołecką Komisję Wyborczą liczącą od 4 do 5 osób, na zasadach określonych w ust. 2-7.

2.  Jedną z osób w składzie Sołeckiej Komisji Wyborczej jest pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza.

3. Pozostałe osoby do pracy w Sołeckiej Komisji Wyborczej w pierwszej kolejności wybierane są w głosowaniu jawnym na Zebraniu.

4.  W przypadku nie wybrania przez Zebranie osób do pracy w Sołeckiej Komisji Wyborczej Burmistrz uzupełnia pozostałe osoby do Sołeckiej Komisji Wyborczej spośród mieszkańców Gminy.

5.  Sołecka Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Burmistrza, wybiera ze swojego składu przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej.

6.  Warunki organizacyjno-techniczne sprawnego przebiegu wyborów Sołtysa zapewnia Burmistrz.

7.  Za pracę w Sołeckiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta ustalona przez Burmistrza.

§  25.

1.  Zgłoszenia kandydata na Sołtysa może dokonać każdy mieszkaniec Sołectwa, posiadający prawo wybierania.

2.  Zgłoszenie kandydata na Sołtysa dokonuje się w formie pisemnej, z dołączeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z listą 20 osób posiadających prawo wybierania i popierających kandydata.

3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL kandydata, wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, adres zamieszkania oraz jego podpis.

§  26.

1.  Rejestry zgłoszeń kandydatów na Sołtysów w Gminie prowadzi z upoważnienia Burmistrza Pełnomocnik ds. Wyborów, będący pracownikiem Urzędu.

2.  Osoba zgłaszająca kandydata, po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, otrzymuje zaświadczenie zgłoszenia kandydata, podpisane przez Pełnomocnika ds. Wyborów.

3.  W przypadku stwierdzenia braków wymaganych danych w zgłoszeniu, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie, zgodnym z kalendarzem wyborczym, ustalonym przez Pełnomocnika ds. Wyborów pod rygorem nie zarejestrowania zgłoszenia kandydata.

4.  Rejestr kandydatów na Sołtysa prowadzony jest w kolejności zgłoszeń, w godzinach pracy Urzędu.

5. Po zakończeniu rejestracji kandydatów, Burmistrz wywiesza listę kandydatów zawierającą nazwiska i imiona na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

6. Tryb postępowania  w szczególnych przypadkach wyboru Sołtysa:  gdy zarejestrowany zostanie jeden kandydat lub nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat jest określony w § 32.

§  27.

1.  Karty do głosowania sporządza się na podstawie rejestru kandydatów, według porządku alfabetycznego.

2.  Wykonanie kart do głosowania zarządza Burmistrz, podając w zarządzeniu wzór karty i jej kolorystykę.

3.  Sołecka Komisja Wyborcza otrzymuje spis wyborców i komplet kart do głosowania wraz z pieczęcią komisji.

§  28.

1.  Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje się do spisu wyborców.

2.  Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

3.  Spis wyborców dla Sołectwa sporządza się w 2 egzemplarzach najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

4.  Aktualizacja spisu wyborców dokonywana jest w okresie od jego sporządzenia do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej.

5.  Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu Sołeckiej Komisji Wyborczej.

6.  Spis wyborców zawiera: nazwisko, imiona, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania oraz rubrykę do potwierdzenia przez wyborcę otrzymania karty do głosowania.

§  29.

1.  Głosowanie rozpoczyna się o godz. 8.00, a kończy o godz. 16.00.

2.  Lokal wyborczy, w którym odbywa się głosowanie, jest oznakowany i wyposażony w urządzenia zapewniające zachowanie tajności głosowania.

3.  W wydzielonych i osłoniętych miejscach głosowania powinny znajdować się instrukcje o sposobie głosowania i warunkach ważności.

4.  Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego kandydata.

§  30.

1.  Bezpośrednio po zakończeniu głosowania Sołecka Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia wyników wyborów.

2.  Sołecka Komisja Wyborcza wypełnia protokół głosowania w dwóch egzemplarzach wpisując wyniki wyborów w odpowiednich rubrykach i potwierdzając przebieg głosowania oraz jego wyniki podpisami wszystkich członków komisji.

3.  Jeden egzemplarz protokołu Sołecka Komisja Wyborcza dostarcza niezwłocznie Pełnomocnikowi ds. Wyborów, a drugi egzemplarz protokołu wywiesza do publicznej wiadomości przy wejściu do lokalu wyborczego. 

§  31.

1.  Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Sołtys zaczyna pełnić swoją funkcję od dnia wyborów.

2.  W przypadku równej największej liczby ważnych głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów o wyborze jednego z nich na Sołtysa rozstrzyga ponowne głosowanie.

§  32.

1.  W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się i za wybranego uważa się kandydata, jeśli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów ze słowem „TAK”.

2. W przypadku jednego kandydata na karcie do głosowania wyborca głosuje, umieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” lub zamieszczając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony, obok nazwiska kandydata.

3.  W przypadku, gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowę ważnie oddanych głosów na „TAK”, a także gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa, w terminie do dwóch miesięcy przeprowadza się wybory ponowne (nie więcej niż trzykrotnie).

4.  Jeżeli pomimo bezskutecznego przeprowadzenia wyborów na Sołtysa, do Burmistrza zgłoszony zostanie kandydat wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kolejnych wyborów, Burmistrz będzie mógł ogłosić ponowne wybory. Do zgłoszenia kandydata na Sołtysa w takim wypadku stosuje się § 25.

5.  Kadencja Sołtysa wybranego po przeprowadzeniu wyborów ponawianych trwa od dnia wyboru do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

§  33.

1.  Wygaśnięcie mandatu Sołtysa następuje na skutek:

1)  pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego na ręce Burmistrza,

2)  utraty prawa wybieralności,

3)  prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,

4)  śmierci,

5)  prawomocnego odwołania w wyniku przeprowadzonego referendum w Sołectwie, którego zasady i tryb określi Rada, z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy o referendum lokalnym.

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, przeprowadzanych w trybie i na zasadach wyboru Sołtysa określonych niniejszym statutem. Jednocześnie Burmistrz powierza pełnienie obowiązków Sołtysa, do czasu wyboru nowego Sołtysa, jednemu z członków Rady

Sołeckiej.

3.  W przypadku niemożności wyznaczenia członka Rady Sołeckiej, o którym mowa w ust. 2 lub odmowy podjęcia przez niego obowiązków Sołtysa, Burmistrz wskazuje osobę spośród mieszkańców Sołectwa.

4.  Sołtys wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

5.  Wyborów uzupełniających na Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W tym czasie obowiązki Sołtysa pełni osoba wskazana przez Burmistrza spośród członków Rady Sołeckiej. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§  34.

1. Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani przez Zebranie zwołane w trybie statutowym przez Sołtysa w terminie 30 dni od daty jego wyboru.

2. Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. 

§  35.

1.  Za wybranych na członków Rady Sołeckiej uznaje się tych kandydatów, którzy w tajnym głosowaniu uzyskali w kolejności największą liczbę głosów.

2.  W przypadku równej największej liczby ważnych głosów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów o wyborze jednego z nich na członka Rady Sołeckiej rozstrzyga ponowne głosowanie.

§  36.

1.  Utrata pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej następuje w następujących przypadkach:

1)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Sołtysa,

2)  utraty prawa wybieralności,

3)  śmierci,

4)  odwołania w trybie określonym w ust. 5.

2.  W przypadku utraty pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust. 1, najbliższe Zebranie może przeprowadzić wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej, w trybie określonym jak dla wyborów członków Rady Sołeckiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.  Członek Rady Sołeckiej wybrany w wyborach uzupełniających sprawuje swoją funkcję do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

4.  W przypadku pomniejszenia minimalnego składu Rady Sołeckiej określonego w § 17 w wyniku utraty pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej z przyczyn określonych w ust. 1, najbliższe Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej, w trybie określonym jak dla wyborów członków Rady Sołeckiej.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.  Odwołanie z funkcji członka Rady Sołeckiej może odbyć się na wniosek Sołtysa i należy do kompetencji Zebrania. Tryb głosowania w przypadku wniosku o odwołanie jest taki jak w przypadku powołania.

Rozdział 5.

Mienie i finanse

§  37.

1.  Burmistrz może przekazać Sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego Gminy do korzystania na zasadach, określonych w uchwale Rady Miejskiej.

2.  Sołectwo może korzystać z mienia komunalnego w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

3.  Dochody z przekazanego mienia są dochodami budżetu Gminy.

4.  Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków wyodrębnionych dla Sołectwa lub przekazanych przez Gminę pozostają w posiadaniu Sołectwa, o ile Rada nie postanowi inaczej.

§  38.

1.  Zebranie zwołane z inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub co najmniej 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania, w terminie do 29 września roku poprzedzającego rok budżetowy, uchwala do Burmistrza wniosek ze wskazaniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze Sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i  uzasadnieniem.

2.  Sołtys w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Burmistrzowi wniosek, o którym mowa w ustępie 1, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu Gminy. W przypadku nie złożenia wniosku w terminie Burmistrz, na umotywowany wniosek Sołtysa, może wyznaczyć nowy termin złożenia wniosku.

3.  Wniosek w sprawie podziału środków finansowych, przyznanych dla sołectwa, powinien odpowiadać wymogom celowości, gospodarności i rzetelności oraz zadaniom:

1)  własnym Gminy,

2)  służącym poprawie warunków życia mieszkańców, 

3)  zgodnym ze Strategią Rozwoju Gminy Krzeszowice.

4.  Uchwała nie odpowiadająca wymogom w ust. 3 może być uchylona przez Burmistrza Gminy.

5.  W przypadku określonym w ust.4 Burmistrz Gminy informuje o tym pisemnie Sołtysa, wskazując zaistniałe uchybienia oraz wyznacza termin w jakim może być złożony nowy wniosek.

§  39.

1.  Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Burmistrz.

2. W przypadku przekazania Sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki nie uwzględnione w rocznym planie wydatków, Sołectwo, otrzymuje dodatkowe środki finansowe, niezbędne do wykonania tych zadań.

 

Rozdział 6.

Kontrola i nadzór

§  40.

1.  Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2.  Organami nadzoru nad działalnością organów Sołectwa jest Burmistrz i Rada.

§  41.

Burmistrz i Rada mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

§ 42.

1. Uchwała Zebrania sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania w całości lub w części orzeka Burmistrz, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przedłożenia uchwały Zebrania.

2. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania       na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej przedłożenia, jeżeli wykonanie uchwały Zebrania wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.

3.  W przypadku nieistotnego naruszenia prawa Burmistrz nie stwierdza nieważności uchwały Zebrania ograniczając się do wskazania, iż zostały wydane z naruszeniem prawa.

4.  Jeżeli uchybiono obowiązkowi, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 5, termin do stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania biegnie od daty przedłożenia Burmistrzowi, na jego żądanie uchwały Zebrania.

5. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały Sołtys może odwołać się do Rady z wnioskiem o rozpatrzenie zasadności decyzji Burmistrza.

6. Nie stwierdza się nieważności uchwały Zebrania po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia.

§  43.

1.  Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2.  Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.

§  44.

1.  Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje Burmistrz.

2.  Rada wykonuje kontrolę działalności organów Sołectwa poprzez swoje Komisje, a w szczególności przez Komisję Rewizyjną.

  §  45.

1.  Członkowie organów wymienionych w § 44, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności organów Sołectwa, mają prawo do:

1)  swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów Sołectwa;

2)  wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów Sołectwa;

3)  przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu Sołectwa;

4)  obserwacji przebiegu określonych czynności;

5)  żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

6)  korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.

2.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie wyłączają przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§  46.

1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli, organy wymienione w § 44 przedstawiają w protokole kontroli.

2.  Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organów Sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz wskazaniem osób za nie odpowiedzialnych.

§  47.

1.  Informacje zawarte w protokole kontroli służą do sporządzenia oceny działalności organów Sołectwa.

2.  Ocena, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa w § 43 ust. 1, chyba że Burmistrz lub Rada zleci sporządzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych kryteriów.

3.  Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania osiągnięć Sołectwa.

4.  Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana jest Burmistrzowi lub Radzie w terminie przez nich określonym.

§  48.

Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności organów Sołectwa jest Rada.

 

Rozdział 7.

Przepisy końcowe

§  49.

1.  Sołectwo ma prawo używać pieczątek o następującym brzmieniu:

1)  Sołectwo Miękinia

Sołtys

Gmina Krzeszowice

2)  Sołtys wsi Miękinia (imię i nazwisko).

2.  Pieczątkami określonymi w ust. 1 ma prawo posługiwać się Sołtys. Pieczątką określoną w ust. 1 pkt. 1 ma prawo posługiwać się członek Rady Sołeckiej lub mieszkaniec sołectwa, wskazany na podstawie § 16.

§  50.

1.  Statut Sołectwa uchwala Rada, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2.  Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

§  51.

1.  Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

2.  Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa, Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
Skip to content